Er du på boligjagt?

- Rimelig boligpriser og direkte kontakt!

Mellemmand?

- Tjen penge

Skal du sælge din bolig?

– Billigt og sikkert

Online selvsalgs håndbog

– Her er en oversigt over de termer, som bliver brugt indenfor bolighandel

Et advokatforbehold kan tegnes af køber. Forbeholdet indebærer, at handlen ikke er endelig for køber, førend købers advokat har haft mulighed for at læse handlen igennem og godkende den. Et advokatforbehold er købers garanti for, at køber ikke kommer til at skrive under på en urimelig aftale. Et advokatforbehold kan formuleres sådan “Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Evt. indsigelser skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest 6 hverdage efter mægler har sendt den underskrevne kontrakt til købers advokat.

En bankgaranti er købers bank garanti til sælger om, at køber kan finansiere købet.

BBR-meddelse er en oversigt over, hvad kommunen har registeret som lovligt opført på matriklen. Er der opført bygninger eller andet, som ikke er lovligt godkendt af kommunen, vil kommunen kunne kræve en lovliggørelse. Det betyder, at man enten skal fjerne de ulovlige forhold eller søge om dispensation. Det er vores oplevelse, at det meget ofte ikke vil kunne lade sig gøre, at få en dispensation. Det er derfor vigtigt i en bolighandel, at BBR-ejermeddelsen er korrekt og svarer til de faktiske forhold.

En boligadvokat er en advokat, der er specialiseret inden for bolighandler. Der findes ingen regler for, hvornår man må kalde sig boligadvokat. Det er derfor op til advokaten selv, om advokaten mener at være så specialiseret, at vedkommende kan kalde sig boligadvokat. Hos os mener vi at kunne sige, at vi er specialiserede boligadvokater. Vi er landsdækkende og vi gennemgår mange handler hver uge. Vores mest erfarne boligadvokat, Bruno Mikkelsen, har arbejdet med bolighandler i 30 år og har i samme periode undervist på ejendomsmægleruddannelsen. Det gør, at vi i dag godt tør sige, at vi har Danmarks nok mest erfarne boligadvokat. Vi har faste priser, vi er landsdækkende og vi gennemgår din bolighandel over telefonen, når det passer dig – også i weekenden eller om aftenen.

Ejendomsdatarapporten indeholder mere end 40 ejendomsoplysninger fra offentlige myndigheder. Rapporten består af et resume, der giver dig et hurtigt overblik, men indeholder også mere detaljerede afsnit om ejendommen, bygninger, økonomi, planer, vand, jordforurening m.v.

En ejendomsdatarapport koster 325 kr. og kan købes HER.

En ejerforening er en forening, hvor alle ejere af en lejlighed i ejerforeningens ejendom automatisk bliver medlem. Som ejer af en ejerlejlighed ejer man ligeledes en forholdsmæssig del af selv ejendommen. Vedligeholdelse af ejendommen og eventuelle fællesarealer varetages af ejerforening. Den ejerudgift man betaler månedligt går således blandt andet til vedligholdelse. Hvert år er der generalforsamling i ejerforeningen, hvor årets vedligholdelse besluttes herunder om ejerudgifterne skal sættes ned, op eller forblive på samme niveau.

Når man sælger noget – uanset om det er en bil, en vaskemaskine eller et hus, er udgangspunktet, at man som sælger hæfter for det man sælger. Det kan dog slå bunden ud af de flestes økonomier, såfremt det eventuelt viser sig, at der er råd i et hustag. Sælger skal som udgangspunkt betale for et nyt tag til køber. Kan sælger ikke betale, kan køber være nødt til selv at skulle betale det. Det er ikke en hensigtsmæssig løsning.

Man har derfor lavet en mulighed for, at sælger og køber i en bolighandel sammen kan blive enige om at tegne en ejerskifteforsikring. Det kræver, at sælger får udarbejdet tilstandsrapport, el-installationsrapport, og fremlægger 2 tilbud om ejerskifteforsikring. Derudover skal sælger tilbyde at betale køber halvdelen af den billigste ejerskifteforsikring. Tegnes ejerskifteforsikring, vil sælger være ansvarsfri for skjulte fejl og mangler, som ikke er direkte forårsaget af sælger selv. Køber vil i stedet kunne få dækning fra forsikringsselskabet.

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. Det er et krav, at en bygning energimærkes, når den sælges.

Jordforureningsskema udstedes af regionerne og Danmarks Miljøportal. Skemaet viser om der er registreret forurening på grunden, eller om der er en særlig risiko for forurening på baggrund af tidligere kendt aktivitet på grunden. Har der eksempelvis ligget en virksomhed, som man erfaringsmæssigt ved forurener uden at der er konstateret forurening, vil det fremgår. Det er den til enhver tid værende ejer af en grund, der skal betale for oprydning af en forurenet grund. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, om der er forurening på grunden. Har den tidligere ejer dog været i ond tro, vil man kunne rette et krav mod ham/hende.

I købsaftalen indskrives de vilkår, som ejendommen handles under. Noget af det vigtigste er selvfølgelig pris og overtagelsesdag, men andre forhold kan også aftales. Det er i selve købsaftalen, at man normalt skriver advokatforbeholdet ind. Købsaftalen er et af de vigtigste dokumenter at få gennemgået i forbindelse med handlen, da den indeholder alle vilkår handlen sker under. I de fleste handler med ejendomsmægler bliver Dansk Ejendomsmæglerforenings standardkøbsaftale anvendt.

En refusionsopgørelse er en opgørelse over det økonomiske mellemværende mellem køber og sælger på overtagelsesdagen. I opgørelsen indgår eksempelvis ejendomsskatter, aconto vand og varme, renovation og udgifter til ejerskifteforsikring. Det er forskelligt, om det er ejendomsmægler eller købers advokat/køber, som står for udarbejdelsen af refusionsopgørelsen. I Jylland, på Fyn og i København er det typisk ejendomsmægler, mens det på det øvrige Sjælland typisk er købers advokat. Udarbejdelse er ikke med i vores køberpakken, men ligger i vores tillægspakke. Den koster 2.000 kr. og indebærer, at vi tinglyser og laver refusionsopgørelsen.

Ordet skøde er et ældre ord. Når man tidligere skulle overdrage ejendomme skete det ved, at sælger som en symbolsk handling kastede jord i skødet på køber, hvorefter køber blev ejer af ejendommen. I dag er et skøde et dokument, der indeholder oplysninger om selve ejendomshandlen, herunder navn og cpr.nr. på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdag.

Når skødet er udarbejdet, skal det underskrives og tinglyses elektronisk på www.tinglysning.dk. Når tinglysningen er endelig, er køber registeret som ejer. Det er derfor vigtigt, at tinglysning først sker, når alle forbehold i handlen er opfyldte og de økonomiske forhold er på plads.

Tilstandsrapport og el-installationsrapport er to rapporter, som bliver udarbejdet til brug for salget. Tilstandsrapporten skal udarbejdet af en uafhængig byggesagkyndig og el-installationsrapporten laves som regel af en elektriker. Rapporterne beskriver de fejl og mangler, som måtte være i huset. Disse fejl og mangler køber man som køber huset med. Køber kan derfor ikke efterfølgende rette et krav mod sælger på grund af dem. Er der skjulte fejl og mangler, som ikke er med i rapporterne, vil de i mange tilfælde være dækket af en ejerskifteforsikring, såfremt en sådan er tegnet. Rapporterne er gyldige i 6 måneder.

Tinglysningsafgift er en afgift, der skal betales til staten. Afgiften er på 0,6% af købesummen samt et fast gebyr på 1.660 kr. Gebyret skal betales hver gang, der sker en overdragelse af fast ejendom. Der er kutyme for, at det er køber, der betaler tinglysningsafgiften. Det er derfor vigtigt, at du som køber søger for at tage den med i dit budget for din bolighandel.